Visi

Mensejahterakan warga universiti

dari aspek fizikal,

mental, rohaniah dan sosial

bagi memenuhi

hasrat Universiti

ke arah kecemerlangan dan kelestarian.